Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy - Lipový list,, z.s.

Stanovy spolku Lipový list, z. s.

 

 

Čl. 1 
Název, forma a sídlo

Spolek Lipový list, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou. Se sídlem v hostinci U Nováků, Lipí 6, Náchod

Čl. 2 
Vymezený a účel

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci místních tradic, starající se o kulturní vyžití v obci, zejména pak činnosti pro děti a mládeže bez ohledu na jejich členství ve spolku.

   Spolek má za cíl i ochranu přírody a o poskytování obecně prospěšné činnosti v těchto oblastech. Umožňuje svým členům a dalším účastníkům uspokojovat své zájmy a potřeby ve volnočasových aktivitách v oblasti mimoškolní výchovy, kultury, vzdělávání a sportu, včetně pořádání pobytových akcí, soustředění, akcí zotavovacího charakteru, pořádat kurzy, školení, pořádat kulturní produkce, zábavy, výstavy, přehlídky, přehlídky, poskytovat služby v oblasti administrativní správy, služby organizačně hospodářské povahy, vykonávat reklamní a marketingovou činnost, výzkum a vývoj v oblasti společenských věd, poskytovat poradenskou a konzultační činnost, grafické služby, zpracovávat odborné posudky a studie, pronajímat a propůjčovat movité věci, provádět správu a údržbu nemovitosti, půjčovat a pronajímat nemovitosti a s tímto pronájmem související služby, poskytovat ubytovací služby, poskytovat poradenství v oblasti informačních technologií a zpracování dat, provádět hostingové a související činnosti, provozovat webové portály, vyrábět a distribuovat zvukové a obrazové záznamy, provozovat vydavatelskou činnost, polygrafickou výrobu, knihařské a kopírovací práce, vyrábět výrobky, provozovat velkoobchod a maloobchod . Spolek může vykonávat i vedlejší hospodářskou činnost na zýkladě podnikatelského oprávnění nebo jinou výdělečnou činnost, která není podnikáním.    

 

Čl. 3 
Působnost a sídlo

 1. Spolek uskutečňuje svou činnost na území ČR a státech EU.
 2. Sídlem spolku je Lipí 40, 547 01 Náchod

 

 

Čl. 4 
Členství, podmínky členství:

 

 

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR bez rozdílu soc. postavení, národnosti, politické přísl., náboženského vyznání, jestliže souhlasí se stanovami spolku.
 2. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 3. Po úhradě členského příspěvku, stanoveného subjektem.
 4. Členství trvá po dobu registrace, členové se registrují vždy na jeden kalendářní rok (členství trvá od ode dne přijetím rady do konce kalendářního roku, v jehož průběhu byl člen registrován), zaplacením členského příspěvku na další rok se členství automaticky prodlužuje, vždy na jeden kalendářní rok. Podrobnosti registrace řeší vnitřní směrnice spolku
 5. Členství zaniká:

1. Vystoupením člena

2. Uplynutím doby registrace

3.  Na základě rozhodnutí, rozhodnutí orgánu vycházejícího ze stanov spolku, o ukončení členství je přípustné odvolání.

4. Smrtí.

 

 1. Člen spolku má práva

1. Účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

2. Posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

3. Předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

4. Má právo odvolat se proti rozhodnutí, kde to stanovy připouštějí.

5. Má právo využívat výhod spolku.

6. Má právo hmotně podporovat spolek.

7. Má právo vystoupit ze spolku.

 

 1. Člen spolku je povinen zejména:

1. Dodržovat stanovy,

2. Hájit zájmy spolku,

3. Sdělovat změny v osobních údajích uvedených v přihlášce radě spolku.

Povinnost platit členské příspěvky

 

 

Čl. 5

Organizační výstavba:

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze
 2. Je svolávána předsedou spolku nejméně 1x za pět let
 3. Účastní se ji všichni členové spolku
 4. Příprava a jednání členské schůze se řídí jednacím řádem.
 5. Členská schůze rozhoduje o změnách stanov, hodnotí a plánuje činnost spolku.
 6. Členská schůze volí a odvolává předsedu, ekonoma a revizora spolku, členy rozhodčí komise.
 7. Výkonným orgánem spolku je rada, která vykonává usnesení členské schůze, řídí činnost mezi jednáními členské schůze. Má nejméně tři členy, způsob volby stanovuje jednací řád.

1. Členem rady je předseda spolku, ekonom a další volení členové rady.

2. Rada se schází jedenkrát ročně, projednává, hodnotí a plánuje činnost spolku.

3. Rada spolku vydává vnitřní směrnice spolku.

 1. Předseda spolku a místopředseda

1. Je statutárním orgánem a je oprávněn za ní jednat ve všech záležitostech.

2. Je současně členem rady spolku a obstarává chod běžných záležitostí spolku.

3. Svolává v souladu se stanovami a jednacím řádem řádné jednání členské schůze na návrh rady, nebo mimořádné zasedání svolané nejméně 75% členy spolku.  O takovémto zasedání informuje zpravidla elektronicky všechny členy spolku.

d) Ekonom spolku

1. Je členem rady spolku.

2. Uskutečňuje usnesení členské schůze a rady spolku.

e) Revizor spolku, je členem spolku.

1. Vykonává usnesení členské schůze, nebo rady v oblasti kontrolní a revizní činnosti.

f) Rozhodčí komise

1. Má nejméně tři členy a počet musí být vždy lichý

2. Musí mít předsedu, místopředsedu a člena.

3. Rozhoduje o podaných odvoláních a podává na žádost předsedy spolku závazný právní výklad, zejména ve věci to stanov a vnitřních směrnic spolku. Rozhodnutí rozhodčí komise je konečné a nelze proti němu podat odvolání.

4. Veškerá podání a odvolání k rozhodčí komisi spolku se podávají písemně na adresu sídla spolku.

5. Odvolání musí být učiněno do třiceti dnů od data doručení napadeného rozhodnutí, odvolání je podáno včas, je-li v poslední den lhůty alespoň předáno k poštovní přepravě.

6.  Do působnosti rozhodčí komise náleží

6a.Spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků.

6b. Přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena.

6c. Rozhodnutí o neplnění nepeněžní povinnosti člena vůči spolku.

 

Čl. 6.

Hospodaření spolku

 

a) Spolek vystupuje jako samostatná právnická osoba

   

      b) Zdrojem příjmu spolku jsou členské příspěvky, dary a dědictví, dotace a obdobná plnění, příjmy od odběratelů služeb, (např. účastnické poplatky a vybrané vstupné), výnosy z vlastního majetku a hospodářská činnost.

     c) Podrobnosti týkající se zpracování a formy předpokládaných údajů o hospodaření a rozsahu dalších údajů stanovují vnitřní směrnice spolku.

 

     d) Spolek může vykonávat podnikatelskou činnost pouze jako činnost vedlejší, pro zajištění podpory své hlavní činnosti.  

 

 

Čl. 7

 Evidence členů

 

a) Evidence členů je prováděna elektronicky a neveřejně.

 

b) Zápis do evidence členů provádí statutární orgán spolku.

 

c) Výmaz z evidence členů provádí statutární orgán spolku.

e)  Evidence je zpřístupněna revizorovi spolku a rozhodčí komisi, pokud takové zpřístupnění bude vyžadováno v souladu s obecně platnými právními předpisy.

g)  Pro účely archivace může být mimo elektronickou podobu i listinná podoba. V této písemné podobě jsou ukládány pouze základní informace, týkající se člena spolku.   

                                                        

                                               

                                                   Čl. 8.

                                Vnitro organizační předpisy

 1. Vnitřní směrnicí spolku se rozumí předpisy, pro všechny členy závazné, vydané příslušným orgánem – radou.
 2. Zveřejňování směrnic
 1. Veškeré vnitřní směrnice, jakož i důležité výzvy a oznámení se zveřejňují.
 2. Zveřejněný dokument platí za doručený všem členům spolku první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dojde k jeho zveřejnění ve spolku a www stránkách.
 3. Ke zveřejnění dochází i sdělením, že vnitřní směrnice, či předpis byl vydán, s uvedením, kde se s jeho obsahem lze seznámit.
 4. Rejstřík vnitřních předpisů
 1. Pro zajištění objektivní informovanosti členů a dostupnosti vnitřních směrnic a předpisů se zřizuje rejstřík vnitřních předpisů
 2. Je veden elektronickou podobou a je přístupný všem členům spolku.

 

 

Čl. 9

Společná ustanovení

 

 a) Pro funkcionáře spolku

     Osoby zvolené k vykonávání funkce voleného orgánu:

1. Musí být členy spolku.

 1. Před volbou musí písemně prohlásit, že s volbou souhlasí a že je jim znám obsah práv a povinností, které jim volbou vzniknou, že nejsou v úpadku ve smyslu platné právní úpravy, nebo jsou –li v úpadku, tuto skutečnost v prohlášení uvedou.

4.   Osoby ve spolku zvolené do funkce statuárního orgánu, hospodáře, člena kontrolní komise, či revizora musí být bezúhonné. Za bezúhonné se pro účely těchto stanov nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestní čin, trestní čin hospodářský proti majetku.

5.  Funkční období volených funkcionářů činí nejdéle pět let. Výkon funkce však nezanikne do zvolení funkcionáře jiného.

6.  Funkcionář může ze své funkce odstoupit, musí však své odstoupení písemně oznámit a výkon jeho funkce končí uplynutím dvou měsíců od doručení oznámení. Výkon funkce rovněž končí dnem zániku členství funkcionáře ve spolku, či odvoláním z funkce. 

7.   V případě zániku funkce předsedy kontrolní komise, přechází výkon funkce na místopředsedu kontrolní komise.

 1. Pro likvidaci spolku

Při zrušení spolku s likvidací se postupuje podle občanského zákoníku s tím, že:

 1. Likvidátor nemusí být členem spolku.
 2. Likvidátorem se vždy jmenuje osoba, která byla posledním statutárním orgánem spolku.
 3. Likvidátor může být zproštěn funkce na vlastní žádost, pokud prokáže, že jsou zde objektivní skutečnosti, které mu brání v řádném plnění povinností likvidátora, jednak, že plnil své povinnosti likvidátora řádně a včas.

 

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

 

Stanovy spolku mohou být změněny nebo zrušeny jen nejvyšším orgánem spolku. Omezení práv nebo rozšíření povinností člena spolku lze upravit ve stanovách jen se souhlasem více jak dvou třetin členů.

V případě, že se schválený dokument dostane do rozporu s dalšími nově schválenými obecně závaznými právními předpisy, provede potřebné změny rada spolku.

                                                      

                                                              Čl. 11

                                    Přechodná ustanovení

 

 1. Zvolené orgány spolku jsou platné ke dni ustavující členské schůze spolku.
 2. Tyto stanovy vstupují v platnost okamžikem její schválení členskou schůzí a nabývají účinnosti k 15.7.2018.

 

Osvědčuji, že tyto stanovy obsahují úplné znění stanov spolku shora označeného, ve znění schváleném členskou schůzí, která se konala dne 30.5. 2018